Historia CODGiK - Wikipedia

geodezja złotoryja
CODGiK został utworzony 1 stycznia 1991 r.

na mocy decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa jako gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa.

Podlegał bezpośrednio Głównemu Geodecie Kraju, będącego dyrektorem Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W 1997 r. po powołaniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) jako jednostki podległej Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, następnie Ministerstwu Budownictwa, a od 2007 r.
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych CODGiK był gospodarstwem pomocniczym GUGiK utworzonym na mocy decyzji Głównego Geodety Kraju.
Od 14 grudnia 2010 r.
CODGiK funkcjonuje jako instytucja gospodarki budżetowej, utworzona zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Ośrodek_Dokumentacji_Geodezyjnej_i_Kartograficznej

Założenie własnej działalności geodezyjnej

Geodeci chcący pracować na własny rachunek mogą założyć samodzielną działalność gospodarczą.
Przyjmują oni zazwyczaj mniejsze zlecenia, które mogą zostać wykonane przez jedynie jedną osobę. Do takich zleceń może należeć zlecenie na wykonanie planu budowy nowego domu czy zagospodarowania działki budowlanej.

Jednak wszyscy geodeci muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i założyć własny zakład geodezyjny zgodnie z obowiązującym w kraju prawem.

Tylko wówczas będą mogli spokojnie rozwijać swoją działalność i zamieszczać informacje dotyczące takiej działalności w internecie oraz w gazetach codziennych.

Pozwoli im to na pozyskanie większej liczby klientów.

Dzięki temu będą mogli utrzymywać się z samej działalności geodezyjnej.

Wykonywanie planów budowy nowych dróg przez geodetów

geodezja złotoryja Prace geodezyjne kojarzą się głównie z pracami drogowymi.
W czasie wykonywania takich prac geodeci dokonują najpierw wszystkich potrzebnych pomiarów, zgodnie z którymi można zrobić plany budowy nowych dróg.
Uczestniczą oni także w rysowaniu planów budowy dróg i czuwają nad tym, aby wszystkie wymiary takich dróg były zgodne z prawem.

Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko wówczas budowa nowych dróg będzie mogła zostać w pełni wykonana i zaakceptowana przez urzędników państwowych.

Jeżeli nie uzyska ona takiej akceptacji, to może zostać nie dopuszczona do użytku.
Wyznaczeni odgórnie geodeci sprawują także nadzór nad samą budową nowych dróg.

Uczestniczą oni w kolejnych etapach ich oddawania do użytku i decydują o ich dopuszczeniu do ruchu.

.
Dodane: 05-11-2016 03:50

Tagi: usługi budownictwo geodezja geodeta złotoryja

Widok do druku:

geodezja złotoryja